Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva

ve vztahu k životnímu prostředí

 Subsystém 4

 

Zdravotní důsledky zátěže lidského organizmu

cizorodými látkami z potravinových řetězců

v roce 2011:

 

bakteriologická a mykologická analýza potravin, výskyt GMO na trhu potravin v ČR

a

dietární expozice populace chemickým látkám z potravin ("Total Diet Study" - 2010/2011)

 

Odborná zpráva za rok 2011

 

 

Státní zdravotní ústav Praha, 2012

Materiál je zpracován na základě usnesení vlády ČR č. 369/1991, 408/1992, 810/1998, 1046/2002 a 61/2010.

 

Řešitelské pracoviště: Státní zdravotní ústav Praha;          

Ředitel ústavu: Ing. Jitka Sosnovcová

Ředitelka Ústředí monitoringu: MUDr. Růžena Kubínová;   

Garant subsystému: Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., CZVP Brno, SZÚ v Praze

Řešitelé: kolektiv pracovníků CZVP Brno, SZÚ v Praze;                 

Spolupracující organizace: ad hoc spolupráce s KHS, ZÚ, VFU Brno, VUT Brno, MU Brno, aj.

 

Systém jakosti práce: akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (certifikát č. 491/2011, testovací laboratoř č.1137)

 

OBSAH : (všechny texty jsou v souborech pdf, verze 7.0 a výše)

 

Přehled publikací, ve kterých byly využity výsledky projektu v letech 2010-2011                                                                                                                                                   

Monitorování dietární expozice člověka chemickým látkám z potravin  (TDS za roky 2010 - 2011)       

 

Souhrn + ...

 

 

 

Spolupracující organizace a odborníci

 Použitá literatura

 

 

Základní informace o projektu č. IV

 

 

 

Zásady pro realizaci monitoringu “dietární expozice”

 

 
 

Základní nejistoty spojené s interpretací výsledků

   

 

Vysvětlivky k části "dietární expozice člověka"

 

 

 

Přehled  složení a původu kompozitních vzorků potravin, doporučené dávky potravin

 Viz také - Studie individuální spotřeby potravin SISP 04

 
   

 

Výsledky monitoringu - text, tabulky a grafy :

CHEMON 1 CHEMON 2 NUTRIMON (zcela nově)

 

 

Látky organické povahy

                                      

Aldrin

DDT, DDE, DDD

Dieldrin

Endosulfan

Endrin

HCB
Heptachlor epoxid

HCH

Chlordan

Lindan

Methoxychlor

Mirex

Polychlorované bifenyly (NDL-PCB) 

Látky anorganické povahy


Hliník

Arsen

Kadmium

Chróm

Měď

Železo
Rtuť

Jód

Mangan

Molybden

Nikl

Dusitany

Dusičnany  
Olovo
Selen
Cín
Zinek
         

Hodnocení přívodu energie a živin


Energie                                         

Bílkoviny

Tuky

Sacharidy

Makronutrienty

Vitamin C

Vápník
Fosfor

 

 Pozn. Soubory obsahují pouze základní informace. Doplňkové informace a pokročilejší způsob interpretace dat je vhodné konzultovat s autory.


13.10.2012, J.Ruprich