Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva

ve vztahu k životnímu prostředí

 Subsystém 4

 

Zdravotní důsledky zátěže lidského organizmu

cizorodými látkami z potravinových řetězců

v roce 2013:

 

dietární expozice chemickým látkám z potravin ("Total Diet Study" - 2012/2013)

a

výskyt GMO na trhu potravin v ČR

 

Odborná zpráva za rok 2013

 

 

 © Státní zdravotní ústav Praha, 2014

Materiál je zpracován na základě usnesení vlády ČR č. 369/1991, 408/1992, 810/1998, 1046/2002, 61/2010 a 25/2014.

Řešitelské pracoviště: Státní zdravotní ústav Praha;          

Ředitel ústavu: Ing. Jitka Sosnovcová

Ředitelka Ústředí monitoringu: MUDr. Růžena Kubínová;   

Garant subsystému: Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., CZVP Brno, SZÚ v Praze

Řešitelé: kolektiv pracovníků CZVP Brno, SZÚ v Praze;                 

Spolupracující organizace: ad hoc spolupráce s KHS, ZÚ, VFU Brno, VUT Brno, MU Brno, aj.

Systém jakosti práce: akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17025 (certifikát č. 491/2011, testovací laboratoř č.1137)

OBSAH : (všechny texty jsou v souborech pdf, verze 7.0 a výše)

                                                                                                                                                            

 

5.1

Plán vzorkování a složení vzorků potravin (SAMPLE-FOOD 2013)

 

 

 

 

 

Viz také zdrojová data o individuální spotřebě potravin v ČR: Studie individuální spotřeby potravin SISP 04

 

 

5.2

Monitorování výskytu GMO na trhu potravin v ČR (GENOMON 2013)

 

 

5.3

Monitorování dietární expozice člověka chemickým látkám z potravin

(SAFEMON 2012-2013)  (Total Diet Study 2012-2013)    

  

 

a. Souhrn

 

 

b. Spolupracující organizace a odborníci (autoři)

 g. Reference

 

 

c. Základní informace o projektu č. IV

 

 

 

d. Zásady pro realizaci monitoringu “dietární expozice”

 

 
 

e. Základní nejistoty spojené s interpretací výsledků

   

 

f. Vysvětlivky

 

 

 

   

 

Hodnocení expozičních dávek a charakterizace zdravotního rizika:

SAFEMON 1 SAFEMON 2  

 

 

h.1 Látky organické povahy

                                      

Aldrin

DDT, DDE, DDD

Dieldrin

Endosulfan

Endrin

HCB
Heptachlor epoxid

HCH

Chlordan

Lindan

Methoxychlor

Mirex

Polychlorované bifenyly (NDL-PCB)h.2 Látky anorganické povahy


Hliník

Arsen

Kadmium

Chróm

Měď

Železo
Rtuť

Jód

Mangan

Molybden

Nikl

Dusitany

Dusičnany  
Olovo
Selen
Cín
Zinek
         

 

 

© Výsledky jsou určeny pro využiti v další odborné práci, v odborných publikacích, vždy však musí být uvedena řádná citace autorů.

 Pozn. Soubory obsahují pouze základní informace. Doplňkové informace a pokročilejší způsob interpretace dat je vhodné konzultovat s autory na CZVP SZÚ v Brně


23.05.2016, J.Ruprich