STATUT

 

Vědeckého výboru pro potraviny

 

 

Článek 1

Základní ustanovení

1)      Vědecký výbor pro potraviny (dále jen Výbor) je poradní orgán Koordinační skupiny bezpečnosti potravin  (dále jen KS).

2)      Výbor nemá právní subjektivitu. Jeho závěry a usnesení mají charakter doporučení signálních informací pro členy a sekretariát KS.

3)      Výbor zřizuje 1. náměstek zemědělství ČR, předseda KS na základě  usnesení vlády ČR č.1320/2001 ze dne 10. prosince 2001. Činnost Výboru financuje Ministerstvo zdravotnictví ze prostřednictvím rozpočtu Státního zdravotního ústavu.

4)      Výbor má své sídlo ve Státním zdravotním ústavu a využívá jeho organizačně technické zázemí.

5)      Za svou činnost je Výbor odpovědný 1.náměstkovi ministra zemědělství ČR, předsedovi KS, prostřednictvím hlavního hygienika ČR.

 

 

Článek 2

Působnost Výboru

1)      Předmětem činnosti Výboru jsou úkoly vyplývající z požadavků Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EUBP).

2)      Výbor vykonává činnost podle ročního plánu práce schváleného KS a podle požadavků KS operativně předávaných předsedou KS, hlavním hygienikem ČR nebo sekretariátem KS.

3)      Výbor posuzuje na vědeckém základě zdravotní riziko. Posouzení rizika musí být provedeno nezávislým, objektivním a transparentním způsobem na základě dostupných vědeckých informací a údajů.

4)      Při posuzování rizik ve specifických oblastech může Výbor zřizovat úzce specializovaná vědecká grémia.

 

 

Článek 3

Složení Výboru

1)      Výbor má celkem 15 členů a tajemníka, kterými jsou:

a)      předseda a místopředseda Výboru – nezávislí odborníci s hlasovacím právem

b)      10 členů Výboru – nezávislých odborníků s hlasovacím právem

c)      3 členové Výboru – reprezentanti inspekčních organizací s hlasem poradním

d)      tajemník

2)      Hlavní hygienik ČR jmenuje a odvolává členy Výboru na základě  návrhů KS, Výboru nebo Státní zdravotního ústavu.

3)      Členství vzniká dnem jmenování a zaniká dnem odvolání z funkce.

 

 

Článek 4

Funkcionáři Výboru

1)      Funkce předsedy a místopředsedy Výboru je volená. Funkční období je tříleté. Opětovná volba je možná.

2)      Tajemníka Výboru jmenuje a odvolává ředitel Státního zdravotního ústavu. Tajemník odpovídá za administrativní a organizační zabezpečení činnosti Výboru.

3)      Předseda Výboru odpovídá za činnost Výboru hlavnímu hygienikovi ČR.

4)      Předseda Výboru svolává a řídí zasedání Výboru.

5)      Předseda Výboru zejména:

a)      řídí činnost výboru v období mezi zasedáními Výboru,

b)      podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály Výboru,

c)      navrhuje a předkládá Výboru k projednání roční plán práce Výboru, rozpočet Výboru, roční vyúčtování Výboru a další materiály, roční plán práce je závazný po schválení KS, rozpočet a vyúčtování po schválení hlavním hygienikem ČR,

d)      sestavuje program zasedání Výboru a rozhoduje o tom, zda na zasedání Výboru budou pozváni hosté,

e)      na základě Výborem schválených návrhů zřizuje vědecká grémia, jmenuje jejich členy, stanovuje rozsah jimi plněných úkolů a výši případných odměn, členy těchto vědeckých grémií mohou být i externisté

f)        schvaluje vyplacení případných odměn za práce konané pro Výbor,

g)      navrhuje čerpání nákladů na Výborem zadané práce.

6)      Místopředseda Výboru zastupuje předsedu Výboru ve všech povinnostech vyplývajících ze Statutu Výboru:

a)      po dobu nepřítomnosti předsedy Výboru (např. z důvodu zahraniční služební cesty, nemoci, apod.),

b)      v záležitostech, ve kterých je předseda Výboru svým zastupováním trvale pověřil.

 

 

Článek 5

Členové Výboru

1)      Členové Výboru jsou povinni účastnit se zasedání výboru a řídit se Statutem Výboru a Jednacím řádem Výboru.

2)      Členové Výboru mají právo předkládat prostřednictvím sekretariátu Výboru návrhy materiálů k projednání na zasedání Výboru a podílet se na realizaci příslušných závěrů a rozhodnutí Výboru.

3)      Nemůže-li se člen Výboru ze závažných důvodů zasedání Výboru účastnit (např. zahraniční služební cesta, nemoc, apod.), je povinen tuto skutečnost včas sdělit předsedovi Výboru, a zaslat alespoň neformální písemné vyjádření k jednotlivým bodům programu.

 

 

Článek 6

Externí spolupráce

1)      Výbor může požádat o spolupráci externí odborníky (dále jen externisty).

2)      Externí spolupráce může být realizována na základě jednorázové objednávky služby, nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

3)      Externisté se mohou na pozvání předsedy Výboru, jako hosté, účastnit projednání buď příslušného bodu programu, nebo celého zasedání Výboru.

 

Článek 7

Zasedání Výboru

1)      Řádná zasedání Výboru se konají podle schváleného plánu práce na příslušný kalendářní rok. Mimořádná zasedání se konají podle potřeby v případě krizové situace.

2)      Řádná zasedání jsou svolávána zpravidla čtyřikrát ročně, nejméně  však třikrát za rok.

3)      Zasedání Výboru je neveřejné.

4)      Způsob jednání a rozhodování Výboru stanoví Jednací řád Výboru. Jednací řád Výboru a jeho případné změny schvaluje hlavní hygienik ČR.

5)      Informace z jednání Výboru poskytuje pouze předseda, nebo jím pověřený člen Výboru.

 

 

Článek 8

Sekretariát Výboru

1)      Činnost Výboru zabezpečuje sekretariát Výboru, řízený tajemníkem Výboru. Funkci tajemníka Výboru vykonává pracovník ústavu jmenovaný ředitelem Státního zdravotního ústavu. Ředitel Státního zdravotního ústavu jmenuje zároveň zástupce tajemníka Výboru, který tajemníka Výboru zastupuje v době jeho nepřítomnosti.

2)      Tajemník Výboru je povinen účastnit se zasedání Výboru a řídit se Statutem Výboru a Jednacím řádem Výboru.

3)      Nemůže-li se tajemník Výboru ze závažných důvodů zasedání Výboru účastnit (např. zahraniční cesta, nemoc, apod.), jeho povinnosti vykonává jeho zástupce.

4)      Sekretariát Výboru zejména:

a)      vykonává administrativní a organizační práce, spojené s činností Výboru,

b)      soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Výboru,

c)      na základě pokynů předsedy Výboru zpracovává podklady pro zasedání Výboru,

d)      zabezpečuje pořízení zápisů za zasedání Výboru a jejich distribuci členů Výboru.

5)      Sekretariát Výboru zveřejňuje informace o činnosti Výboru na jeho internetové stránce ve spolupráci s informačním centrem bezpečnosti potravin.

 

 

Článek 9

Náklady na činnost a odměny

1)      Náklady na činnost Výboru jsou financovány z prostředků převedených Ministerstvem zemědělství do rozpočtu Státního zdravotního ústavu. Ministerstvo zdravotnictví přiděluje finanční prostředky na základě rozpočtu Výboru schváleného hlavním hygienikem ČR.

2)      Výši a způsob čerpání finančních prostředků schvaluje předseda Výboru a potvrzuje tajemník Výboru, který vede přesnou evidenci prostředků čerpaných na činnost Výboru.

3)      Hospodaření s přidělenými prostředky se provádí v souladu s platnými předpisy.

 

 

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1)      Statut Výboru a jeho případné změny schvaluje na návrh Výboru a po projednání s ředitelem Státního zdravotního ústavu hlavní hygienik ČR.

2)      Jednací řád Výboru a jeho případné změny schvaluje na návrh Výboru a po projednání s ředitelem Státního zdravotního ústavu hlavní hygienik ČR.

 

 

 

Tento Statut Vědeckého výboru pro potraviny byl schválen dne 2.5.2003

 

 

 

 

MUDr. Michael Vít, Ph.D.

hlavní hygienik ČR