Cíl a metoda výzkumu

 

 

Předkládaná studie byla vypracována společností GfK Praha na základě požadavku zadavatele – Státního zdravotního ústavu - Centra hygieny potravinových řetězců.

 

Cílem předkládaného výzkumu bylo získat názory populace na problematiku zdravotní bezpečnosti potravin včetně údajů o informovanosti o těchto otázkách.

 

Otázky byly formulovány tak, aby přinesly odpovědi na následující zájmové okruhy:

ü      Hodnocení jednotlivých atributů potravin ve srovnání se stavem před rokem 1989

ü      Hodnocení významnosti jednotlivých problémů vztahujících se k bezpečnosti potravin

ü      Důležitost jednotlivých institucí při informovanosti veřejnosti v otázkách bezpečnosti potravin

ü      Hodnocení zdravotní bezpečnosti stravování se v jednotlivých institucích

ü      Pravdivost informací poskytovaných jednotlivými institucemi v případě vypuknutí aféry týkající se bezpečnosti potravin

ü      Lidé trpící alergií na potraviny a celiakií

ü      Důležitost uvádění informací o alergenech na potravinách

 

K dosažení tohoto cíle bylo využito metody osobního dotazování (Face to Face) a to prostřednictvím sítě pravidelně školených tazatelů GfK Praha. Terénní fáze této vlny výzkumu se uskutečnila v období od 27. srpna do 6. září 2004.

 

Rozhovory probíhaly podle strukturovaného dotazníku (viz příloha), a to v rámci vícetématického šetření OMNIBUS. Pro tvorbu výběrového souboru bylo využito metody náhodného stratifikovaného výběru (Random Address). Celkem bylo dosaženo 1040 řádně uskutečněných rozhovorů s obyvatelstvem ve věku 15 až 79 let v celé České republice. Získaná data byla vícefaktorově převážena podle posledních výsledků sčítání lidu ČSÚ, a to na soubor 1000 osob. Převážením dat je dosaženo shody struktury výběrového souboru se strukturou souboru základního (populace ČR). Práce tazatelů byla podrobena vícestupňové kontrole.

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP