Hodnocení atributů potravin ve srovnání se stavem před rokem 1989

 

Ø      V této otázce respondenti posuzovali některé atributy potravin, respektive je porovnávali se stavem před rokem 1989. Konkrétně se jednalo o:

-         chuť a kvalitu potravin

-         ceny odpovídající kvalitě (vztah cen a kvality)

-         bezpečnost potravin

-         zdravost a výživnost potravin

-         a o způsob produkce (výroby) potravin.

Ø      Ke svému hodnocení lidé používali stupnici – lepší než v roce 1989, stejná, horší.

 

CHUŤ A KVALITA

Ø      Více než dvě pětiny populace (42,8%) se domnívají, že chuť a kvalita potravin je oproti období před rokem 1989 lepší. Jen o něco málo méně osob neshledává v hodnocení rozdíly (36,1%). Osmina oslovených se  naopak domnívá, že kvalitativní i chuťové parametry potravin se za posledních 14 let zhoršily. Nevyjasněný názor má v této otázce necelá desetina respondentů (8,6%).

 

Vztah ceny a kvality (ceny odpovídají kvalitě)

Ø      Téměř polovina oslovených (48,7%) si myslí, že ve vztahu ceny a kvality potravin došlo ke zhoršení stavu oproti situaci před rokem 1989. Naopak zlepšení registruje pouze 15,4% populace. Čtvrtina respondentů nevidí posun ani směrem dolů ani směrem nahoru. Desetina osob nebyla schopna kvalifikovaně odpovědět.

 

bezpečnost potravin (zdraví)

Ø      Třetina osob (33,8%) považuje dnešní potraviny za bezpečnější než ty, které byly vyráběny a prodávány před rokem 1989.  Stejné množství respondentů se domnívá, že k žádnému posunu v hodnocení bezpečnosti nedošlo (34,7%). Necelá pětina dotázaných (19%) zaujímá v této otázce skeptický postoj – podle nich došlo v rámci bezpečnosti potravin ke zhoršení stavu. Opět existuje skupina osob, která nebyla schopna konkrétní odpovědi. V tomto případě se jedná o osminu všech dotázaných.
 

zdravost a výživnost potravin

Ø      O něco málo více než dvě pětiny populace (41,2%) považují dnešní potraviny z hlediska jejich výživnosti a zdravosti za stejné jako ty dřívější.  Za lepší je označila více než třetina osob (36,6%), naopak za horší necelá osmina všech oslovených. Desetina respondentů opětně použila ke svému hodnocení možnost „nevím“.

 

způsob produkce (výroby) potravin

Ø      Necelé dvě pětiny osob (38,7%) se domnívají, že ve způsobu produkce potravin došlo k pozitivnímu posunu. Třetina dotázaných považuje dnešní stav výroby potravin za srovnatelný s tím před rokem 1989. Pouze o něco málo více než desetina respondentů (11,2%) považuje dnešní situaci za horší ve srovnání s minulostí. Nerozhodnutých osob je v tomto případě 15,9%.

 

Ø      Obecně lze shrnout, že názory žen a mužů jsou v hodnocení většiny atributů velmi podobné. Názory obou pohlaví se liší nejvíce ve vnímání způsobů produkce potravin – muži jsou v tomto případě častěji přesvědčeni o pozitivním vývoji od roku 1989.  Mezi nejmladšími respondenty je z pochopitelných důvodů nejvíce těch, kteří se nemohli k otázkám kvalifikovaně vyjádřit. Nejstarší respondenti více než ostatní vnímají dnešní situaci buď jako stejnou ve srovnání s obdobím před rokem 1989 nebo jako horší (zejména ve vztahu ceny a kvality potravin). Obdobně je tomu i u skupiny osob s nejnižším stupněm dosaženého vzdělání. Naopak obyvatelé největších měst hodnotí současnou situaci nejpozitivněji.

 

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP