Cíl a metoda výzkumu

 

 

Předkládaná studie byla vypracována společností GfK Praha na základě požadavku zadavatele – Státního zdravotního ústavu - Centra hygieny potravinových řetězců. Základní náplní centra je monitorování dietární expozice obyvatel České republiky látkám z potravin, jehož cílem je odhad zdravotního rizika plynoucího z průměrné expozice populace ČR vybraným chemickým látkám. Součástí práce centra je také prostřednictvím informování odborné i laické veřejnosti o aktuálních poznatcích z tohoto monitorování, přispívat k účelné změně výživových zvyklostí obyvatel s cílem chránit a podporovat zdraví jednotlivce.

 

Cílem předkládaného výzkumu bylo získat údaje o spotřebitelském chování populace ve vztahu k potravinám, které vyvolávají nejvíce dotazů mezi spotřebiteli, tzv. potravinami nového typu, při jejichž výrobě či produkci bylo použito netradičních technologických postupů (geneticky modifikované potraviny, potraviny ošetřené zářením, potraviny z rychlého občerstvení a biopotraviny).

 

K dosažení tohoto cíle bylo využito metody osobního dotazování (Face to Face) a to prostřednictvím sítě pravidelně školených tazatelů GfK - Praha. Terénní fáze této vlny výzkumu se uskutečnila v období od 29. srpna do 8. září 2003.

 

Rozhovory probíhaly podle strukturovaného dotazníku (viz příloha), a to v rámci vícetématického šetření OMNIBUS. Pro tvorbu výběrového souboru bylo využito metody náhodného stratifikovaného výběru (Random Address). Celkem bylo dosaženo 1062 řádně uskutečněných rozhovorů s obyvatelstvem ve věku 15 až 79 let v celé České republice. Získaná data byla vícefaktorově převážena podle posledních výsledků sčítání lidu ČSÚ, a to na soubor 1000 osob. Převážením dat je dosaženo shody struktury výběrového souboru se strukturou souboru základního (populace ČR). Práce tazatelů byla podrobena vícestupňové kontrole.

 


© 25.11.2006, J.Ruprich, zdroj: GfK pro VVP