JEDNACÍ ŘÁD

 

Vědeckého výboru pro potraviny

 

Preambule

Předseda Koordinační skupiny bezpečnosti potravin, prostřednictvím hlavního hygienika ČR, v souladu se „Strategií zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v České republice“, schválenou usnesením vlády České republiky č. 1320 ze dne 10. prosince 2001 zřídil Vědecký výbor pro potraviny (dále jen „Výbor“). Jednací řád Výboru upravuje věcné, procedurální a administrativní náležitosti jednání a činnosti Výboru.

 

Článek 1

Zasedání Výboru

1.      Zasedání Výboru – řádná nebo mimořádná – se konají podle potřeby.

2.      Zasedání svolává předseda Výboru, nebo z jeho pověření místopředseda Výboru.

3.      Program zasedání Výboru navrhuje a předkládá zasedání Výboru předseda Výboru.

4.      Písemné oznámení o svolání řádného zasedání Výboru včetně podkladových materiálů musí členové Výboru obdržet nejméně dva kalendářní týdny před konáním řádného zasedání. V případě krizových situací mohou být členové Výboru svoláni na mimořádné zasedání Výboru e-mailem, faxem nebo telefonicky okamžitě.

5.      Účast na zasedání je pro členy Výboru povinná. Nemůže-li se člen Výboru ze závažných důvodů (např. zahraniční služební cesta, nemoc, apod.) zasedání zúčastnit, omluví svou neúčast u předsedy Výboru.

6.      Zasedání Výboru jsou neveřejná.

 

Článek 2

Účast zástupců dalších orgánů a institucí na zasedáních Výboru

1.      Zasedání Výboru se mohou mimo členů Výboru zúčastnit pouze zmocnění zástupci sekretariátu KS – pracovníci samostatného oddělení pro bezpečnost potravin Ministerstva zemědělství, pracovníci Ministerstva zdravotnictví pověření hlavním hygienikem ČR a hosté pozvaní předsedou Výboru, nebo z jeho pověření místopředsedou Výboru.

2.     Hosté zasedání Výboru jsou povinni se před zahájením zasedání seznámit se Statutem a Jednacím řádem Výboru, které jsou pro ně procedurálně závazné.

 

Článek 3

Zahájení a řízení zasedání Výboru

1.      Zasedání Výboru lze zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Výboru.

2.      Zasedání zahajuje a řídí předseda Výboru, nebo z jeho pověření místopředseda Výboru.

3.     Procedura zasedání Výboru vychází ze Statutu, Jednacího řádu a vnitřního procedurálního manuálu, který si Výbor zpracovává samostatně.

 

Článek 4

Usnášení schopnost a přijímání rozhodnutí

1.     Hlasovací právo mají pouze členové Výboru, kteří ve Výboru nezastupují inspekční organizace pro potraviny a nemají postavení tajemníka Výboru.

2.     Výbor je usnášení schopen je-li zasedání Výboru přítomna nadpoloviční většina členů Výboru s hlasovacím právem.

3.     Přijímání zásadních závěrů a rozhodnutí zasedání Výboru se děje veřejným hlasováním. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční počet hlasů přítomných členů Výboru s hlasovacím právem. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru.

 

Článek 5

Zápisy ze zasedání Výboru

1.     Z každého zasedání výboru se pořizuje písemný zápis, v případě potřeby též zvukový záznam.

2.     Vypracování zápisu zajišťuje tajemník Výboru, případně zástupce tajemníka Výboru.

3.      Nedílnou součástí zápisu je prezenční listina všech účastníků zasedání Výboru.

4.     V zápisu musí být uvedeny výsledky hlasování o závěrech projednání jednotlivých bodů programu zasedání Výboru. V případě nesouhlasu s přijatým rozhodnutím může člen Výboru požádat o zaprotokolování svého nesouhlasného stanoviska. V případě rozdílných vědeckých stanovisek  může Výbor přijímat i variantní řešení.

5.     Zápis ze zasedání schvaluje a podepisuje předseda Výboru, nebo místopředseda Výboru v případě, kdy z pověření předsedy řídil zasedání.

6.     Sekretariát Výboru odpovídá za distribuci schváleného zápisu ze zasedání Výboru všem členům Výboru, případně podle rozhodnutí předsedy Výboru též hostů m zasedání Výboru.

7.     Informace z jednání Výboru poskytuje pouze předseda výboru nebo jím pověřený člen Výboru. Odborné informace zveřejňované na webové stránce Výboru schvaluje předseda Výboru. Administrativní informace je oprávněn se souhlasem předsedy Výboru zveřejnit i tajemník Výboru.

 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1.      Jednací řád Výboru a jeho případné změny schvaluje na návrh Výboru a po předchozím projednání s ředitelem Státního zdravotního ústavu hlavní hygienik ČR.

 

 

Tento jednací řád Vědeckého výboru pro potraviny byl schválen dne 2.5.2003

 

MUDr. Michael Vít, Ph.D.

hlavní hygienik ČR