STARŠÍ INFORMACE Z OBDOBÍ PROVOZU INFORMAČNÍ LINKY

 

Dotazy a odpovědi bezprostředně po uvolnění "prohibice":

Hygienické limity pro metanol (1.10.12)

 

Jsou stále platné hygienické limity obsahu metanolu v lihovinách dané vyhláškou č.305/2004 Sb.?

Podle sdělení MZ ČR ze dne 1.10.2012 byla uvedená vyhláška k tomuto dni zrušena. V platnosti tak jsou limity stanovené nařízením (ES) č. 110/2008. Nejvyšší povolené množství je však i v tomto nařízení stejné - 15 g na 1 litr 100% etanolu.

Kdy byla lihovina vyrobena

Jak poznám, že byla lihovina vyrobena před rokem 2012?
Těžko, na většině lahví normální spotřebitel nepozná datum výroby, protože většinou chybí na štítku. Je tam většinou jen čárový kód a číslo označující šarži. Ani podle kolku to nelze poznat. Zajímavý nápad dostaly některé prestižní likérky - na svém webu vysvětlují spotřebitelům, jak se ve značení na štítku orientovat a rozpoznat, kdy byla lihovina vyrobena.

A jak tuto nepříjemnou situaci řešit?
V domácnosti se musí každý sám rozhodnout (vzpomenout si) z jaké doby alkohol pochází. V případě nejistoty jej raději neškodně zlikvidovat. V restauraci nebo skladu není jiné cesty, než dohledat datum výroby podle čísla šarže v dokladech (faktury) nebo spíše dotazem u dodavatele/výrobce. Nápomocna může být hygienická služba (restaurace) nebo SZPI (sklady).

Co je to neškodná likvidace lihoviny?
Vše plyne ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. V domácnosti, jde-li o jednu otevřenou láhev, tak lze při puštěné vodě zlikvidovat vylitím/naředěním do odpadu. Zodpovědnější, zejména pokud je lahví více, je odevzdat lihovinu ve sběrném dvoře, který zajistí likvidaci (jedná se o vadné šarže potravin s obsahem nebezpečných látek). Prodejci a distributoři mají přímo povinnost zajistit likvidaci prostřednictvím oprávněné firmy k likvidaci nebezpečných odpadů. Přečtěte si výklad SZÚ k dané věci.

Co s lihovinami, které pocházejí z výroby roku 2012?
Otevřené lahve v restauracích mají být neškodně zlikvidovány nebo, pokud jsou “drahé“ je potřeba mít “laboratorní certifikát“ o "bezpečnosti" (zdravotní a hygienické nezávadnosti) z akreditované laboratoře. Uzavřené lahve musí mít v pořádku doklady o výrobci (původu etanolu) a “laboratorní certifikát“. Do 60 dnů od zrušení “prohibice“ (27.9.+2 měsíce) musí být taková lihoviny prověřena, jinak musí být neškodně zlikvidována. Nařízení vlády č. 317/2012 stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin. Návod, jak postupovat má na webu MZe ČR (
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/kauza-metanol/navod-jak-postupovat/)

Co když mám otevřenou láhev lihoviny vyrobenou před 1.1. 2012, mám ji zlikvidovat?

Mimořádné opatření MZ ČR takovou situaci neřeší, nařizuje zlikvidovat všechny otevřené lahve lihoviny (porušen kolek), pokud není doložena zdravotní nezávadnost protokolem z akreditované laboratoře. Na druhou stranu, nikdo z kontroly není schopen poznat, zda otevřená láhev lihoviny vyrobená před rokem 2012 byla otevřena těsně po zrušení "prohibice" (27.9.12, 13:25) či nikoli. Je to o osobní odpovědnosti majitele lahve, který v případě problémů riskuje trestní stíhání (protože o riziku věděl).

Co je to akreditovaná laboratoř?
To je taková, která má certifikát ČIA o zajištění systému kvality práce. Taková laboratoř může používat akreditované metody stanovení metanolu a dalších příměsí (počet laboratoří je omezený) nebo neakreditované validované metody stanovení (takových je řada). Laboratoř vydává “laboratorní certifikát“ o nezávadnosti lihoviny a je schopna signalizovat překročení platné hyg.normy. Tento doklad pak slouží při případné kontrole ze strany hygienické služby, SZPI, celníků, policie. Nabídka akreditovaných laboratoří se jistě upřesní v příštích dnech. Pomoci v hledání vám může i příslušný KHS nebo SZPI.

Kdo mi uhradí ztráty?
V domácnosti nikdo, prodejci, distributoři podle podmínek vyhlášených vládou ČR mají dostat zpět určitou náhradu. Upřesňuje min. financí. Podle posledních informací bude vydáván "kredit" na "daň" za lihoviny (kde se nepodařilo dohledat a prověřit původ) po odevzdání celníkům k neškodné likvidaci (vydají potvrzení o likvidaci).

Vývoz

Je už podnikatelský vývoz lihovin do zahraničí možný?

V principu ano, pokud jsou vyrobeny před datem 1.1.2012. Po tomto datu musí být doprovázeny doklad podle NV č. 317/2012.

 

Soukromě - mohu si vézt lihoviny s 20% a více etanolu vyrobené v ČR? 

Není specificky definováno, platí tedy obdobná pravidla - s novým kolkem ano, s uvedeným datem výroby před 1.1.2012 asi ano, neidentifikovatelné datum výroby - riskuje se možné zabavení celníky (i v cílové zemi) - není jasné zda obsahuje metanol.


Starší informace (dnes již řada z nich postrádá smysl):

Odpovědi na četné telefonické dotazy

Můžu si do zahraničí vzít na cestu láhev rumu nebo slivovice z mých domácích zásob?

Co dělat se zakoupeným alkoholem z ČR co mám už doma?

        V televizi hovoří o definici "bezpečného alkoholu" - co to je?

(upraveno 21.9.12)


Možná ochrana

Prevence

První pomoc při otravě metanolem

Je-li vám špatně po konzumaci podezřelého alkoholu a máte třeba i jeho zbytek - co dělat?

 


Analýza na metanol

Nejpoužívanější instrumentální  analytickou metodou pro stanovení metanolu v alkoholických nápojích je plynová chromatografie s plameno-ionizační detekcí. Laboratoře akreditované na stanovení metanolu lze zjistit dle seznamu Českého institutu pro akreditaci (http://www.cai.cz/default.aspx?id=10&scopeId=9). Pro veřejnost lze využít laboratoří, které nejsou přímo svázány se státní dozorovou činností, tedy příspěvkové a soukromé organizace. Pro orientační, screeningový průkaz lze využít i laboratoře, které tuto zkoušku akreditovanou nemají.


Jiné informace

Další informační zdroje:

 

 Použitá literatura a zdroje dostupné na CZVP SZU.


24.10.2012    J.Ruprich